W dniu 22 kwietnia 2016 r. w Krakowie odbyła się 1. konferencja bilateralna organizowana w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu". Jej celem była prezentacja utworzonej w ramach projektu platformy współpracy pomiędzy polskimi i norweskimi samorządami i ich partnerami, zajmującej się tematyką efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, oraz wstępnego raportu diagnostycznego na temat sytuacji energetycznej polskich i norweskich samorządów lokalnych. Zaprezentowany został również szereg inspirujących dobrych praktyk zrealizowanych przez polskie i norweskie samorządy w obszarze modernizacji energetycznej budynków, modernizacji oświetlenia publicznego, wykorzystania OZE oraz kompleksowego zarządzania energią na poziomie gminy. W wydarzeniu udział wzięło blisko 80 osób - głównie przedstawicieli miast i gmin z różnych regionów Polski.

Konferencję otworzyli Pan Tomasz Potkański, Zastępca Dyrektora Biura Związku Miast Polskich, oraz Pan Zbigniew Michniowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, którzy powitali zaproszonych gości i podkreślili znaczenie wymiany doświadczeń dla udanej realizacji lokalnych celów energetycznych. Następnie p. Potkański przybliżył główne cele założenia projektu pn. „Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu" oraz ogłosił konkurs na innowacyjne projekty pilotażowe, zaplanowane do realizacji w sektorze komunalnym i inspirowane doświadczeniami norweskimi. 10 najlepszych projektów zgłoszonych przez polskie gminy uzyska dofinansowanie na przygotowanie analiz i dokumentacji oraz nawiązanie bezpośredniej współpracy z gminami norweskimi, które pomogą w ich realizacji. Więcej informacji na temat konkursu, w tym oficjalne ogłoszenie, regulamin i formularz wniosku, można znaleźć tutaj.

Kolejne prezentacje, wygłoszone przez p. Patrycję Płonkę ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” oraz p. Stiga Bang-Andersena z Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych, przybliżyły uczestnikom aktualną sytuację polskich i norweskich samorządów lokalnych w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, w tym ramy prawne, ekonomiczne i społeczne planowania energetycznego i zarządzania energią, aktualne praktyki i działania, najważniejsze bariery i wyzwania oraz najważniejsze potrzeby samorządów. Porównanie sytuacji polskich i norweskich gmin umożliwia określenie potencjału współpracy pomiędzy nimi oraz zaplanowanie przyszłych działań w ramach projektu. Na zakończenie sesji p . Kristina Dely z Biura Porozumienia Burmistrzów w Brukseli omówiła wzorcową rolę miast w realizacji celów energetycznych UE, a p. Maria Urbowicz z NFOŚiGW przedstawiła ogólnopolski system doradztwa energetycznego.

Kolejne dwie sesje były sesjami dobrych praktyk - zaprezentowane zostały najciekawsze norweskie i polskie rozwiązania w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, które mogą stanowić źródło inspiracji dla innych miast i gmin. Rozwiązania norweskie zostały zaprezentowane przez p. Stiga Bang-Andersena z Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych i obejmowały m.in. przykłady kompleksowego podejścia do zarządzania energią na poziomie gminy, przykłady skutecznych kampanii edukacyjnych oraz wzorcowe rozwiązania w zakresie budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego, wykorzystania OZE i zrównoważonego transportu. Polskie dobre praktyki obejmowały natomiast:

 • przykłady inwestycji realizowanych z wykorzystaniem formuły PPP/ESCO;
 • przykłady programów wsparcia dla mieszkańców zainteresowanych OZE, realizowanych przez samorządy;
 • przykłady kompleksowych systemów monitoringu zużycia energii i zarządzania energią w sektorze komunalnym.

Omówiono również istotną rolę energetyka miejskiego.

Konferencji towarzyszyły stoiska wybranych polskich i norweskich gmin działających w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE - COFELY, NORPOLHOUS i ENIS.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami z konferencji!

Program konferencji

Prezentacje wygłoszone podczas konferencji:

 1. Projekt „Polsko-norweska platforma współpracy na rzecz poszanowania energii i klimatu”, Tomasz Potkański, Związek Miast Polskich;
 2. Diagnoza sytuacji polskich JST w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
 3. Norweskie prawodawstwo i doświadczenia w obszarze zarządzania energią i wykorzystania OZE na poziomie lokalnym, Stig Bang-Andersen, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (prezentacja w j. angielskim)
 4. Wzorcowa rola miast w realizacji celów energetycznych UE - nowe „Porozumienie Burmistrzów”, Kristina Dely, Biuro Porozumienia Burmistrzów w Brukseli (prezentacja w j. angielskim)
 5. Ogólnopolski system doradztwa energetycznego, Maria Urbowicz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 6. Modelowe norweskie rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, Stig Bang-Andersen, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (prezentacja w j. angielskim)
 7. Modernizacja oświetlenia ulicznego w formule ESCO, Dariusz Wołczyński, Urząd Gminy Przytyk
 8. Wsparcie inwestycji OZE realizowanych w sektorze prywatnym na przykładzie projektu solarnego realizowanego w gminach z terenu dorzecza Wisłoki, Maria Lignar, Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
 9. Stanowisko specjalisty ds. zarządzania energią, Bogusław Pięta, Urząd Miasta w Jaśle
 10. System monitoringu zużycia energii w Dzierżoniowie, Zygmunt Kuc, Urząd Miasta w Dzierżoniowie
 11. System monitoringu zużycia energii w Niepołomicach, Stanisław Nowacki, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice
 12. Kompleksowy system zarządzania energią w gminie wg normy ISO 50001, Agnieszka Nykiel, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Galeria:


stopka logo N

Projekt „Polsko - norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu" jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.